De Jong GWW Service BV

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Jong GWW Service B.V.
Algemene voorwaarden De Jong GWW Service B.V., gevestigd te (9342 TE) Een aan de Vennootsweg 14 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81685556. De Jong GWW Service B.V. is een onderneming dat zich bezighoudt met testen, afpersen en controleren van druksystemen.


Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van De Jong GWW Service B.V..

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot De Jong GWW Service B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met de door De Jong GWW Service B.V. gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of uit hoofde van een met ons gesloten andersoortige overeenkomst, eveneens elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Het kan derhalve ook gaan om een Opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument). 

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de Opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever door De Jong GWW Service B.V. uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de zakelijke Opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. 

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.


Artikel 2  TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Overeenkomsten komen tot stand wanneer De Jong GWW Service B.V. de opdracht schriftelijk aanvaardt of wanneer de overeenkomst door de Opdrachtgever en door De Jong GWW Service B.V. is ondertekend. Elektronische overeenkomsten komen tot stand doordat De Jong GWW Service B.V. de opdracht schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging.

2.2 De door De Jong GWW Service B.V. aan de Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Opdrachtgever gaat akkoord met de inhoud van de opdrachtbevestiging

2.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Jong GWW Service B.V. niet. Eventuele specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.


Artikel 3  PRIJZEN

3.1 De prijzen van De Jong GWW Service B.V. zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

3.2 De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt De Jong GWW Service B.V. zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van (aanvang van) de te leveren zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft De Jong GWW Service B.V. het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.


Artikel 4  VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
4.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan De Jong GWW Service B.V. verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart De Jong GWW Service B.V. voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

4.2 Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en De Jong GWW Service B.V., schriftelijk in te lichten over alle omstandigheden, waaronder de ligging en belemmering van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals relevante geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende oude bouwstoffen en deze te voorzien van een duidelijke markering.

4.3 Opdrachtgever is verplicht om de plaats waar de werkzaamheden door De Jong GWW Service B.V. moeten worden verricht (de werklocatie) vrij te maken van obstakels, materialen, puin et cetera. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een harde ondergrond, zodat De Jong GWW Service B.V. met haar materieel de werkzaamheden kan uitvoeren.

4.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat De Jong GWW Service B.V. kosteloos kan beschikken over water. Indien het werk midden in het veld is moet Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat De Jong GWW Service B.V. over water kan beschikken zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd (de leiding gevuld kan worden).

4.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines e.d. die De Jong GWW Service B.V. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

4.6 De Opdrachtgever zal documenten die De Jong GWW Service B.V. bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgevraagd waarmerken.

4.7 De Opdrachtgever is verplicht De Jong GWW Service B.V. binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van De Jong GWW Service B.V. daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

4.8 De Opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder toestemming van De Jong GWW Service B.V.

4.9 De Opdrachtgever zal de dienst die De Jong GWW Service B.V. bij de vervulling van de opdracht heeft verricht, tijdig beoordelen.


Artikel 5 TERMIJNEN
5.1 De opdracht wordt uitgevoerd binnen een door partijen overeengekomen termijn.

5.2 De Jong GWW Service B.V. voert de werkzaamheden / diensten uit in de overeengekomen termijn, mits alle gegevens die De Jong GWW Service B.V. voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in het bezit zijn van De Jong GWW Service B.V., Opdrachtgever zich aan de verplichtingen van artikel 4 van deze voorwaarden houdt en er geen sprake is van een overmachtssituatie.

5.3 Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

5.4 Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, wordt de dag / dagen van de werkzaamheden gewijzigd.

5.5 Bij het niet tijdig leveren van diensten en/of werkzaamheden moet De Jong GWW Service B.V. derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.


Artikel 6  FACTURERING EN BETALING
6.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan middels vooruitbetaling. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van De Jong GWW Service B.V. op de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Is de Opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan De Jong GWW Service B.V., zonder dat een nadere aanzegging aan de kant van De Jong GWW Service B.V. nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

6.4 Voorts is de Opdrachtgever gehouden om aan De Jong GWW Service B.V. de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van De Jong GWW Service B.V.. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van De Jong GWW Service B.V. om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de Opdrachtgever.

6.5 Indien De Jong GWW Service B.V. een overeenkomst aangaat met een Opdrachtgever, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van De Jong GWW Service B.V.. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 7 INSCHAKELING DERDEN
7.1 De Jong GWW Service B.V. is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ook namens en op kosten van de Opdrachtgever, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt zal De Jong GWW Service B.V. dit aan de Opdrachtgever kenbaar maken.
7.2 De Jong GWW Service B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen door de informatie die van hen ontvangen is.

7.3 De Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst tussen De Jong GWW Service B.V. en Opdrachtgever wenst te betrekken geen opdracht zonder schriftelijke toestemming van De Jong GWW Service B.V..Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Indien De Jong GWW Service B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

8.2. In geval van een toerekenbare tekortkoming is De Jong GWW Service B.V. uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

8.3 De aansprakelijkheid van De Jong GWW Service B.V. jegens haar Opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

8.4 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de artikel 8.3 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, of indien Opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, zal de aansprakelijkheid van De Jong GWW Service B.V. voor directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag, met een maximum van € 10.000,00.

8.5 De Jong GWW Service B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van De Jong GWW Service B.V..

8.6 De Opdrachtgever is gehouden De Jong GWW Service B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen De Jong GWW Service B.V. mochten doen gelden. Tevens stelt de Opdrachtgever De Jong GWW Service B.V. schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor De Jong GWW Service B.V. kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

8.7 De aansprakelijkheid van De Jong GWW Service B.V. vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de werkzaamheden door voltooiing of opzegging is geëindigd.

8.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij De Jong GWW Service B.V. ter zake heeft geprotesteerd.

8.9 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk door verloop van twee jaren na het schriftelijke en met redenen omklede protest. Indien de opdrachtgever de De Jong GWW Service B.V. een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen, begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als de De Jong GWW Service B.V. te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen.


Artikel 9 ZEKERHEID
De Jong GWW Service B.V. is gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door De Jong GWW Service B.V. verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan De Jong GWW Service B.V. de uitvoering van de verplichtingen van De Jong GWW Service B.V. opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor De Jong GWW Service B.V. uit de wet  reeds voortvloeien.


Artikel 10 OVERMACHT
10.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van De Jong GWW Service B.V. is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Jong GWW Service B.V. kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, hack, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van De Jong GWW Service B.V., in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties.

10.2 Indien De Jong GWW Service B.V. door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft De Jong GWW Service B.V. het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan De Jong GWW Service B.V.. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van De Jong GWW Service B.V. uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

10.3 Indien De Jong GWW Service B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is De Jong GWW Service B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 11 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNULERING
11.1 Alle wijzigingen in de opdracht – hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in wet- en/of regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Wijzigingen in de opdracht moeten door De Jong GWW Service B.V. schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.

11.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

11.3 Indien de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst de te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden annuleert, nadat deze te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden zijn bevestigd, dan is de Opdrachtgever de voor die opgedragen diensten en/of werkzaamheden voor 25% aan De Jong GWW Service B.V. verschuldigd.


Artikel 12 OPSCHORTING, ONTBINDING
12.1 De Jong GWW Service B.V. heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist:

  1.             Indien Opdrachtgever faillissement is geraakt, surséance van betaling aanvraagt of op enigerlei (andere)
                                  wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.
  2. Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt.

12.2 De Jong GWW Service B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst De Jong GWW Service B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van De Jong GWW Service B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is De Jong GWW Service B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Jong GWW Service B.V. kan worden gevergd;
– Opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen genoemd in artikel 3 van deze voorwaarden.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Jong GWW Service B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Jong GWW Service B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 Indien De Jong GWW Service B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 13 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De Jong GWW Service B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op www.dejonggwwservice.nl/privacy-policy


Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle, door De Jong GWW Service B.V. gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.


Artikel 15 WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN
De Jong GWW Service B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De Jong GWW Service B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 

Interesse?

Informatie aanvragen