Privacyverklaring

De Jong GWW Service B.V., gevestigd te (9342 TE) Een aan de Vennootsweg 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van De Jong GWW Service B.V.;

c. Verantwoordelijke: De Jong GWW Service B.V., gevestigd te (9342 TE) Een aan de Vennootsweg 14, info@dejonggwwservice.nl

d. Website: www.dejonggwwservice.nl

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt
1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe De Jong GWW Service B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.

2. De persoonsgegevens die door De Jong GWW Service B.V. worden verwerkt zijn onder andere:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan De Jong GWW Service B.V. worden verstrekt.

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1. De Jong GWW Service B.V. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan De Jong GWW Service B.V. heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met De Jong GWW Service B.V. of door het invullen van het contactformulier.

2. De Jong GWW Service B.V. gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het kantoor heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

Artikel 3 Delen van persoongegevens met derden
De Jong GWW Service B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites en cookies
1.Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. De Jong GWW Service B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.

2. De Jong GWW Service B.V. maakt geen gebruik van cookies.


Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jong GWW Service B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen op de persoonsgegevens die het kantoor van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar info@dejonggwwservice.nl

3. De Jong GWW Service B.V.zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.

4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt het kantoor eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

5. Voorts wijst het kantoor de Gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard
De Jong GWW Service B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij De Jong GWW Service B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
De Jong GWW Service B.V. heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dejonggwwservice.nl


Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring
De Jong GWW Service B.V. behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 februari 2021.

Artikel 9 Het toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Gebruiker en De Jong GWW Service B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.